Frederic Leighton 1880

1 2

Light of the Harem, 1880 Frederic Leighton

 

BlogStudio Spoutnik